CNDD FDD : Ububirigi bushaka gusubiza Uburundi mu buja

Yanditswe na IGIHE
Kuya 28 Gitugutu 2015 saa 07:46
107433
0 0

Umugambwe CNDD-FDD utangaza ku mugaragaro ko bigaragara neza ko utwigoro turiko turakorwa na bamwe muba Birigi hamwe n’abanyaburaya bamwe bamwe ata kindi tugamije atari ugushaka kwaka Abarundi ubwigenge bwabo bwo kwitorera indongozi no kwishiriraho inzego zirongora igihugu. Uwo mugambwe umenyesha ko iyo ngendo ari ugushaka gusubiza abarundi mu buja.
Mw’itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya 28 Gitugutu 2015, muri CNDD FDD basaba abarundi kubandanya urugamba rwo (...)

Umugambwe CNDD-FDD utangaza ku mugaragaro ko bigaragara neza ko utwigoro turiko turakorwa na bamwe muba Birigi hamwe n’abanyaburaya bamwe bamwe ata kindi tugamije atari ugushaka kwaka Abarundi ubwigenge bwabo bwo kwitorera indongozi no kwishiriraho inzego zirongora igihugu. Uwo mugambwe umenyesha ko iyo ngendo ari ugushaka gusubiza abarundi mu buja.

Mw’itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya 28 Gitugutu 2015, muri CNDD FDD basaba abarundi kubandanya urugamba rwo kwikura mu bukoroni bw’Ababirigi.

Itangazo nomero 038 ryo kuwa 28 Gitugutu rigira riti :

Abarundi baraye bagaragaje ko bikukiye yamara hariho abanyamahanga bahakana uwo mwidegemvyo.

Uburundi buri mu bihuhusi vya politike n’imibano n’ayandi makungu aho bugirwako iterabwoba ritagira izina, rihatira abenegihugu guheba ubwigenge bwabo bwagaragariye mu matora aherutse y’abashingamateka, abahanuzi b’amakomine, ay’Umukuru w’ Igihugu, n’ay’inama nkenguzamateka be n’ay’abakuru b’imitumba, amatora yose yatunganijwe ku buryo budasanzwe n’umurwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi CENI , agatsindwa ku mugaragaro n’umugambwe CNDD-FDD guhera mu kwezi kwa Ruheshi gushika mu kwezi kwa Myandagaro, umwaka w’ 2015. Inzego zatowe mu muco ntangere, mu mwidegemvyo no mu buryo budakumira zaraye zishizweho uhereye ku rwego rw’inama Nshingamateka na Nkenguzamateka n’urwego rwa Reta ivyo bikaba vyakorewe imbere y’abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi batandukanye. Naho imwe mu migambwe itavuga rumwe na Reta ititavye amatora, Abarundi bareretse uwo wese agifise amaso yo kubona ko ubutegetsi bukomoka kuri bo nyene kandi ko kugira ngo ubushikire utegerezwa kubibasaba biciye mu matora kuko babuha uwo bashatse kandi babona ko yitayeho inyungu zabo.

Umugambwe CNDD-FDD waraguye mu gahundwe wumvise ivyashikirijwe n’Inama y’Amahoro n’Umutekano mw’Ishirahamwe ry’Ubumwe bw’Afrika,mw’itangazo yasohoye kw’igenekerezo rya 17 Gitugutu 2015 mu nama igira 551 rihakanira Uburundi amasezerano y’Ishirahamwe Mpuzamakungu rya ONU yerekeye ubwigenge bw’abenegihugu bwo kwitorera indongozi no kwishiriraho amategeko agenga amareta yabo hisunzwe kwubahiriza ivyipfuzo vy’abenegihugu. Ntivyumvikana ko budakeye na kabiri tuvuye mu matora yatunganijwe mu mutekano ntangere no mu buntu atanahamwe biraboneka kw’isi, abenegihugu b’abarundi basotorwa ubugira kandi n’ishirahamwe ry’Afrika mu kubategeka kuvavanura n’umwidegemvyo wabo no kudaha agaciro ivyavuye mu matora ya 2015 kugira ngo noneho bahatirwe kugiriranira ibiganiro n’abashatse gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n’abenegihugu kw’igenekerezo rya 13 Rusama 2015 bikabata ku wamazi, ngw’ivyo biganiro bikaba vyobera i Kampala mu Gihugu c’Ubuganda.

Umugambwe CNDD-FDD urababajwe n’inyifato y’Umukenyezi Federica Mogherini wo mw’ Ishirahamwe ry’Ibihugu vya Buraya, aho mw’itangazo yasohoye mu minsi iheze yemanze adakekeranya kw’ iryo shirahamwe ritahagaritse imfashanyo ku Burundi ariko ko ryazikatishirije mu bikorwa vyo gufasha impunzi z’Abarundi ziri mu gihugu c’Urwanda n’iziri mu bindi bihugu. Ishirahamwe rya Buraya ryaramaze guhitamwo ryongera rifata ingingo yo gushinga iyindi Reta y’Uburundi ikorera hanze y’imbibe z’ igihugu , iyo nayo ikaba ifashwa bimwe bidasanzwe n’iryo shirahamwe mu kibanza ca Reta yemewe n’amategeko. Aha iri shirahamwe ry’ibihugu vya Buraya rikaba rihejeje kwerekana kw’abenegihugu b’ abarundi ata ngorane zifatiye ku moko bafitaniye hagati yabo nk’ uko ryahora ribishikiriza kugira ngo rihume amaso amakungu, bikaba vyaraye bigiye ahabona kw’ ingorane nyamukuru ziri hagati y’abenegihugu n’ibihugu vyahoze bibacura bufuni na buhoro mu gihe c’ubukoroni duhereye ku gihugu c’ Ububirigi kibifashijwemwo n’ Ishirahamwe ry’ Ibihugu vya Buraya bigaca binatandukira n’Ishirahamwe ry’Ubumwe bw’Afrika kubera imfashanyo rihabwa n’iryo shirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya.

PNG - 367.9 ko
Pascal NYABENDA, umukuru w’umugambwe CNDD FDD

Umugambwe CNDD-FDD uratangaje ku mugaragaro ko bigaragara neza ko utwigoro turiko turakorwa na bamwe mu ba Biligi be n’abanyaburaya bamwe bamwe ata kindi tugamije atari ugushaka kwaka Abarundi ubwigenge bwabo bwo kwitorera indongozi no kwishiriraho inzego zirongora igihugu. Ni ingendo yo gushaka gusubiza igihugu cacu mu buja. Ibiganiro ivyo bihugu rutura, atakindi bigamije atari ugusambura igihugu bishaka kujabukana i Kampala mu Buganda nta kindi bigamije atari ukwaka Abenegihugu b’Abarundi uburenganzira barekurirwa n’amategeko bwo kwitorera mu mwidegemvyo inzego zibabereye. Ivyo bihugu bifise umugambi wo gusubiza Uburundi mu buja bw’ ibihugu vyahoze bibucura bufuni na buhoro. Igihugu C’Uburundi rero kiri mu rugamba rwo kwikura muri ubwo buja, nta kindi kirengako. Abarundi bahamagariwe gufatana mu nda kugira ngo bashikire ukwikukira nyakwo kuko abahoze babacura bufuni na buhoro b’ejo hahise bashaka kugarukana inguvu zidasanzwe kugira ngo iyo ntahe y’ukwikukira bayifute bibaye nkenerwa bayisambure burundu. Iyo kataba agatima kabi ibihugu bimwe bimwe vya Buraya vyahoze bicura bufuni na buhoro Uburundi bifise k-o kubusambura, abarundi baba bibaniye mu mahoro n’umutekano. Uno munsi eka ndetse n’igihe cose, ivyo bihugu bikoroni ntako bitariko birakora kugira ngo birandure burundu ivyizigiro vyari bihasanzwe vy’ ukwikukira n’intwaro ya demokarasi kuko bitipfuza kuvirira Igisagara ca Bujumbura eka ndetse n’igihugu cose.

Twihweje insiguro zatanzwe, Umugambwe CNDD-FDD usavye abarundi kuguma bafatanye mu nda , babandanye urugamba rwo kwikura mu bukoroni bw’Ababirigi n, ababashigikiye, gutunganya ibiganiro uko bavyipfuza ariko bibuka ko urundi ruhande rugizwe n’ababirigi rutegerezwa kurenguka imbere y’abarundi kugira ngo rubasabe ikigongwe rwongere rubashumbushe kubera amagorwa atagira izina rwateye igihugu n’abenegihugu baco mu kiringo kirenga ikinjana rubicishije gukwegera abarundi mu ndyane z’amoko, mu gutunganya ubwicanyi no gusesa amaraso ya bene burundi, mu gutembagaza inzego z’igihugu vyakurikirwa kenshi n’amahonyabwoko yagiye araba mu gihugu cacu.

Umugambwe CNDD-FDD urababajwe kandi n’iterabwoba umurwi w’amahoro n’umutekano w’ ishirahamwe ry’ubumwe bw’Afrika ryo kurungika inteko za gisirikare mu Burundi nk’ uko umengo igihugu kiri mu ntambara.Ntivyumvikana ivyo uwo murwi uriko urakora kuko abenegihugu b’abarundi nta kindi bakoze atari uguhagararira uburenganzira bwabo bwo kwidegemvya. Kira noneho Uburundi bwaremeye ko hokorwa amatohoza mpuzamakungu kugira ngo hasuzumwe ko ibirego vy’ igihugu c’Urwanda vy’uko hari Interahamwe zoba ziri ku butaka bw, Uburundi. Umurwi w’Inama Mpuzamakungu y’ Ibihugu vyo mu Biyaga Binini CIRGL waraye usohoye icegeranyo c’ivyo washitseko mu matohoza wakoze, ivyo navyo bikaba vyerekana ko ata nterahamwe ziri ku butaka bw’ Uburundi. Ariko mu gihe hasabwa ko harungikwa umurwi mpuzamakungu mu Gihugu c’Urwanda gutohoza neza ko ata mirwi y’iterabwoba iriko ikorerayo imyimenyerezo ya gisirikare kugira idurumbanye umutekano mu Burundi, abategetsi b’Urwanda bishuye badatevye ko batazigera bemerera uwo murwi gukorera ku butaka bw’igihugu cabo. Amashirahamwe y’Ubumwe bw’Afrika n’ Ubumwe bwa Buraya ntiyigeze akura ururimi mu kanwa. Kubera iki babakingiye ikibaba ? Umugambwe CNDD-FDD usaba ko izo nteko z’Ishirahamwe ry’Ubumwe bw’Afrika zojanwa mu gihugu c’Urwanda na cane cane aho abategetsi b’ ico gihugu bashinze amakambi yo kwigishirizamwo ivya gisirikare no kwandikiramwo abinjira mu mirwi y’iterabwoba b’Abarundi kugira ngo ivyo bibuga bisamburwe , no gucungera neza ko atabakora iterabwoba b’Abarundi binjira mu Burundi be no gutegeka abategetsi b’ i Kigali kutivanga mu bikorwa vya Reta y’ Uburundi barushirizeho nyabuna kwitaho ibibazo bibahanze bisanzwe atari na bikeyi.

Umugambwe CNDD-FDD urangije uhamagarira Umunyamabanga Mukuru w’Ishirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki Moon kudasamazwa n’ivyo umurwi w’ amahoro n’umutekano w’ishirahamwe ry’ubumwe bw’Afrika washikirije kuko birimwo ibinyoma vyinshi kandi bishobora no gusambura igihugu, akarere kose k’ibiyaga binini eka ndetse n’Afrika yo hagati yose nk’uko biriko biragenda muri Libiya na Siriya.Rero, ugufata nkama akamo katewe n’Ishirahamwe ry’ Ubumwe bw’ Afrika ntaho vyoba bitandukaniye no guta mu kaga Umugabane w’Afrika wose.


Kumenyekanisha

1
NDIHO 13-11-2015 à 20:01

NAGOMBA,MBARIRE- ABANYAGWANDA NDABAHANURE IKIBAZODUFISE KIGIYE KURANGIRA NAMWE NIMWEMURAMUKIWE NTIMUZEMUJEMUBURUNDI MWOKABONA IVYOMUTWIRATAKO

2
MAISHA 1er-11-2015 à 22:24

Numv bigoye nimb ukwikukir ari uguca wank impanur z’abagukebur!
ubu uburund buri mungoran nyish can!
ahubw mwari mukwiy kumviriz ivyiyumvir bitangw n’ab n’aband kugir muc murab ivyubak hanyum mukabigender.

3
vuganamahoro 1er-11-2015 à 14:51

nukur igorane sizabanya burayi cangwa ubumwe bwa afrika cagw ababirigi nitwe bigora kubisanya kubutegetsi gusa nizogorane ndufise mugihugu iwacu.ntamoko amokoyumuntu nukuraratamiye uduharage.nukur ico nosaba gusa abanye politike muronder iyindi game mukina.twabwe bene gihugu dukeneye iterambere n amahoro gusa.muvugane rero ubwobuhibiri bwanyu bwamanda maremare yamwebwe abanye politike biwacu nimwige kuzamubisikanya gusa.mana bakuremw uyumuka mubi wabinjiyemwo kuber amandayabo batakimenya agateka kumuntu birateyisoni pe??

4
samandali afrika 31-10-2015 à 21:16

Burundi belgique kuli ong.s zabwo ni mfashanyo mwaronka murazironka kungufu mutakoze nimwishinga ngo kwa bazungu basa na yesu bafise amahela baronka avuye mwijuru ni miduga mwebwe relo mwanke gukora ngo bazobaha na burkinafaso barayihaye liberia barayihaye libia sieraleona soudan sizagusa mutegerezwa kuziliha .nta cagusa aba biligi 10000000yababiligi ubona bo kurahe ivyagusa baha Rwanda kongo kinshasa Burundi 70 000 000 zabantu ubwongereza 15000000 zabo zokurahe ivyagusa ziha aba hinde 300000000000 zabahinde na ba chinois 60000000000zaba chinios USA yokurahe ivyagusa iha isiyose isi yose kubera ali bihugu civilisitions countrys Burundi uzo bizira ariko uravye muli make Afrika niyo itunze ivyo buhugu vyose europe canada usa mugabo ko mwabonye ko belgique ikwiye kurenguka muli ICC ikurikiranwaho gecide i Rwanda Burundi rdc kuva mumyaka 150 years iheze baje gutera amacakubili yamoko utu twa tunzi tutsi amoko yabantu tutigeze tumenya muzungu mubi mubiligi ataraza navyamage izuba ryaka le 01072016 ambassadeur azobibazwe kuli stad canke ni mwi tware ama miliyoni ya ba nya Afrika na barundi turabashigikiye komera

5
ducumbwe 31-10-2015 à 13:01

Reta y’uburundi ikwiye kuhagabira kuko izo nteko za afrika azoba arizivuye m’ubuganda kwa mu seveni zije gushira mungiro iyagurwa rya ampire hima tutsi bafatanije na kagame.dusavye reta y’uburundi ko iyokwemera izo nteko ziza kudusubiza mukaga k’amacakubiri y’amoko.

6
Twarabahinyuye 29-10-2015 à 21:23

Classement 2015 : Les 25 pays les plus
pauvres du monde
ACTUALITÉ 24 octobre 2015 ,
ï µ45 commentaires ï ®26574
Partager sur Facebook Partager sur Twitter
Partager sur Google
Selon le classement de Forbes, basé sur des
données du FMI, le continent le plus riche
du
monde (Afrique) a les habitants les plus
pauvres au monde. En effet, parmi les 25 pays
les plus pauvres au monde, seuls trois ne sont
pas africains.
Ci-dessous, un tableau listant les 25 pays les
plus pauvres au monde.
Rang
Pays
PIB par habitant (en dollars US)
1
Burundi
315,2
2
République centrafricaine
338,7
3
Malawi
352,7
4
Gambie
384,2
5
Madagascar
392,6
6
Niger
403,4
7
Libéria
469,1
8
République démocratique du Congo
478,2
9
Guinée
545,6
10
Togo
578,1
11
Guinée-Bissau
582,2
12
Afghanistan
614,9
13
Ouganda
625,3
14
Mozambique
626,2
15
Erythrée
630,3
16
Burkina Faso
631,4
17
Mali
672,2
18
Sierra Leone
675,2
19
Ethiopie
702,1
20
Bénin
709
21
Comores
736,8
22
Rwanda
742,9
23
Népal
751,1
24
Haïti
829,6
25
Sénégal
934,6

7
LEONCE Blackboy 29-10-2015 à 18:18

Nareke guhenda abantu kuko ntanguvu bafise zoguta mukaga #UMUGABANE WA AFRIKA, ahubwo inguvu bafise ni izonyene zokuguma bahekura abeneburundi bitwaje ivy’amoko vyataye Igihe.Nahandi ho,ntibashobora kubareka ngo mugume mwica abantu nyene.

8
ndayikengurukiye kelly 29-10-2015 à 17:37

mbega ko kuntwaro zari zaratikije ubwoko bumwe bwabahutu kwayo mashirahamwe atigeze agasokorora?ubu niho barajwishinga numuntu asigaje imyaka itanu gusa?ico noburira zina murundi nuko atokangwa nizomfashanyo ziterany abarundi bokwihatira kurwanya izonyakaburundi kuko ngwagatoke kamenyereye gukomba kama gahese ummurundi wumutima niyumve!!

9
kazoviyo 29-10-2015 à 17:22

ingoma zose zo mwisi zama zigenda zikuranwa. Kandi abanklmana ntibayisenge bazopfa bose.

10
Falcon 29-10-2015 à 15:43

Aba DD ntanubwo kunya mufise,none ko mwavuze ko mwikwije ubu naho izomfashanyo baha CNARED ko zibatuntuje?twereke ko muri abagabo reka gukuga nki ntozo.

11
Falcon 29-10-2015 à 15:39

Aba DD ntanubwo kunya mufise,none ko mwavuze ko mwikwije ubu naho izomfashanyo baha CNARED ko zibatuntuje?twereke ko muri abagabo reka gukuga nki ntozo.

12
Mpozamarira Erias 29-10-2015 à 15:34

Jewe uwo uwomugabo arongoye uwo mugabwe wabagumutsi,ivyavuga nibiki? rwamatora ya kurikije amategeko? na subire kwishure yi ge ivyamategeko nihazotahura kwivyakozwe atamategeko vyakurikige. na yibihano nivyongerezwe, na yubwo bukoroni aba dede nibo babugarukanye uravye ivyo bariko barakorera abanyagihugu mukubicisha amasoro.

13
eric 29-10-2015 à 14:21

THE Lord says to joshua : i have given you the land possess it and HE said :Have good courage and do not fear for i will be with you always

So CDD -FDD the Lord has trusted you then have good courage .it mean do not kill innocent and fight a good fiht of faith seriously against the enemy till to the end
Usually when Almight God give you the land you will have a strong opposition like goraya agianst david ,but you will not fail. Just keep quit and praise him .Do not let the president praise HIM alone., Do not warry about grenage and the big europe . just do what is nice in the eyes of the Lord .do not warry about the economy it will grow it mix of problem .
look israel
even in uganda they never realy negociate with joseph kony
so you can negociate if you want but we have elect you please do not loose the land that God gave us. and do not divide us.
stop corruption and fight.

14
Nkurunziza Ernest 29-10-2015 à 12:56

Yesu yavuze ati:Nibagukubita ikofe mu musaya umwe uhindukize nuwundi.None uwohebera uwundi burya siwe Imana yoshima?Abarundi twari dukwiye guharirana,icufise ukamera nkuwutagifise.mworaba ko tudatera imbere.

15
Tuzobarwanya 29-10-2015 à 10:58

Harya Acnyarwanda Icobatazi Tweho Abarundi Turashoboye Bobo Barindire Imvuru Itangure Iwawo Tuze Tubomore Tuhafate Harya Igikoba Cikwegera Amakara.Wait .

16
mbona 29-10-2015 à 09:15

Vyukuri uyumugabo niwe akwiriye kuba umukuru wigihugu pe! mutama aho mwinumiye nikera ze murababwira muberurira ahubwo mubenurire abo babirigi bashaka kwitiranya ibihe.

17
yaya 29-10-2015 à 09:11

Abashaka gusubizuburundi ni nkurumbi nakagwi kiwe mbabajwe nabariko bapfirubusa igukuru nugukuraho iyo micafu nkurumbi nakagwi kiwe

18
turagowe 29-10-2015 à 08:50

Security Council expresses its deep
concern about the growing insecurity and the
continued rise in violence in Burundi, as well
as the persisting political impasse in the
country, marked by a lack of dialogue among
Burundian stakeholders.
The Security Council takes note of the
meeting of the Peace and Security Council of
the African Union (AU) of 17 October 2015 on
the situation in Burundi and the statement,
including its proposed next steps, adopted on
that occasion.
The Security Council is deeply concerned by
the increased cases of human rights
violations and abuses, including those
involving extra-judicial killings, acts of torture
and other cruel, inhuman and/or degrading
treatment, arbitrary arrests and illegal
detentions. The Security Council expresses
also its deep concerns on the prevalence of
impunity, on the daily assassinations, on the
restrictions on enjoyment of the freedom of
expression, including for members of the
press, and on the continued worsening of the
humanitarian situation, marked by the more
than 200,000 Burundian citizens seeking
refuge in neighboring countries. The Security
Council commends efforts by those in the
region to respond to the humanitarian crisis
and provide necessary resources to Burundian
refugees.
The Security Council strongly condemns all
violations and abuses of human rights and
acts of unlawful violence committed in
Burundi both by security forces and by
militias and other illegal armed groups, and
expresses its determination to seek
accountability for perpetrators of such acts.
The Security Council welcomes the decision
of the African Union to launch an in-depth
investigation on the violations and abuses of
human rights against individuals in Burundi.
The Security Council recalls the importance
of respecting the Constitution of Burundi as
well as the Arusha Peace and Reconciliation
Agreement of August 2000 and stresses that
the situation prevailing in Burundi has the
potential to seriously undermine the
significant gains achieved through the Arusha
Agreement, with devastating consequences
for Burundi and the region as a whole.
The Security Council urges all those involved
to reject armed rebellion to resolve the
current crisis and once again, urgently
appeals to the Burundian stakeholders to
engage in dialogue and to spare their country
and its people further suffering. The Security
Council reiterates its conviction that genuine
and inclusive dialogue, based on respect for
the Constitution and Arusha Agreement,
would best enable the Burundian stakeholders
to find a consensual solution to the crisis
facing their country, preserve peace and
consolidate democracy and the rule of law.
The Security Council notes of the
establishment of the National Commission for
the inter-Burundian Dialogue.
The Security Council reemphasizes the
importance of the mediation efforts led by
President Yoweri Museveni of Uganda on
behalf of the East African Community (EAC)
and as endorsed by the African Union,
underlines the importance of the urgent
resumption of the mediation process, and
urges the Burundian Government and other
concerned stakeholders to extend full
cooperation to the Mediator. The Security
Council stresses the importance of convening
an inter-Burundian dialogue in coordination
with the government of Burundi and all
concerned and peaceful stakeholders, both
who are in Burundi and those outside the
country, in order to find a consensual and
nationally owned solution to the current
crisis.
The Security Council welcomes the decision
by the AU PSC to increase the number of AU
human rights observers and military experts
deployed by the African Union in Burundi and
reiterates its call to the Burundian
Government and others stakeholders to
provide full cooperation to facilitate their
effective and immediate deployment and
implementation of their mandate. The
Security Council notes the decision of the
African Union to impose targeted sanctions,
including travel ban and asset freeze, against
all the Burundian stakeholders whose actions
and statements contribute to the perpetuation
of violence and impede the search for a
solution, and expresses its intention to follow
closely and respond to any actions that
threaten the peace, security and stability of
Burundi.

19
manzi 29-10-2015 à 08:04

Mwatayimitwe musigaje kwiyahura amaraso yabene burundi agiye kubahumira ewe Nyabenda imisI iraje wibere mukayungiro nka GASUKU

20
Intagoheka 29-10-2015 à 07:37

Abanyarwanda Baransetsa,bariyumvira Ko Intambara Izoba Mu Burundi Urwanda Rukaguma Rutekanye?Aho Ninkindoto.Wamugabo Yiyita #falcon#akunda Kuvuga Nkumwiyahuzi Azocaja Kurwanira Urwanda.Twebwe Turikumwe Nu Burusiya,ubushinwa, Korea Ya Ruguru, Irani Ntabwoba Tuzobamesa No Muri Siriya Ubu Rusiya Bukora Ibikorinka.Ninacogituma Tuzorwanya Uwariwe Wese Atabwoba Mpaka Twikuyeko Akagaye Ka Banyarwanda.

1 | 2 | 3

TANGA ICIYUMVIRO

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKWA RY’ICIYUMVIRO CAWE

Kumenyekanisha

Kumenyekanisha
Kumenyekanisha

Kumenyekanisha