Isuku
Hari bamwe mu bagore canke mu bakobwa bafise akamoto kabi kava mu gitsina cabo, bagerageza mu kugira isuku ako kamoto kabi kaveho, ugasanga...
Inyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina canke amabanga y’abubatse, hari akamoto kabi kumvikana. Ivyo rero haraho bituma urukundo rugabanuka ku...
Mairie ya Bujumbura n’ubushikiranganji bw’amagara yabantu butahagabiye isuku rike rirangawa mu buriro bumwebumwe bwo mu gisagara ca Bujumbura...
Bamwe mu bana b’abigeme bo muri Afrika bageze mu bihe vyo kubona ubutinyanka baragira ingorane zitari nke zivuye ku bukene, kuko bataronka...
Mu gace bita Arusha muri komine ya Ngagara, harakunda kwibonekeza amazi mabi rwose, abanyagihugu bagasaba abatware kubafasha kugira ico kibazo...
Kuva isoko ya Bujumbura ihiye igatokombera mbere ahari iyo soko hagaca hazibizwa amabati, abasuma barayatobaguye, ayandi arahenurwa, abasuma...
Amezi ane niyo arangiye isoko yo mu kinama idakurwa iyararara risigaye ringana n’umusozi. Iryo yarara risanzwe rifise akamoto kabi,...
Ibice 16 kw’ijana vy’ingo mu Burundi nibo batunze ubuzu bwa surwumwe nk’uko bimenyeshwa n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu mu Burundi. Mu...
Amwe mu mazu y’ubudandaji bw’imfungurwa zihiye yo muri komine ya Musaga yugarijwe n’umwanda utagira izina, aho usanga mu bwinjiriro bw’ayo mazu...
1 | 2 | 3
Kubira ivyuya ni bimwe mu bishobora kubuza umuntu amahoro, mu kibano iwe no kwumva adatekaniwe muvyo ariko arakora. Iyo afise ingorane zo kubira...
Ntivyoroshe kuvuga ko umuntu yogira umubiri mwiza mu gihe yaraye ijoro ryose adasinziriye. Kubura itiro bituma umubir i usa nk’uwurushe. Umera...
Kunuka mu kanwa ntibigira uwo vyimiriwe, ashobora kuba uri umwana canke uwukuze. Ababangamirwa kenshi n’abantu bagira isuku gake. Kunuka mu kanwa...
Inyuma y’aho abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bagaragarije amakenga bavuga ko indwara zitumwa n’isuku rike, zigiye kubabangamira inyuma y’aho...
Abadandariza iruhande y’isoko yo kw’i Jabe, bavuga ko umunuko hamwe n’amazi atemba ava mw’iyarara rirunze iruhande y’ibarabara riva mu Bwiza ryinjira...
Isuku ntako ryifashe mu buriro hamwe n’ubunywero bwo mu makomine atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe ikiza ca cholera bivugwa ko...
Hari indwara nyishnshi zica mu kanwa abanyagihugu bandura ku kutamenya, ugasanga zimwe bazandujwe n’imigenzo. Ugusangira urukanywa bakoreshe...
Igisata kijejwe kurwanya umwanda mu gisagara ca Bujumbura gifashanije n’abarongoye komine ya Nyakabiga, barafashe ingingo yo kwugara ubunywero...
Indwara zo gucibwamwo, ziri mu ndwara zituma abantu bitaba Imana ku bwinshi mu ntara ya Kirundo, kuko iyo ndwara igira gatatu havuye indwara za...
1 | 2
Nta n’umwe ayobewe akamaro k’isuku aho tubaye canke aho dukorera, eka kandi nta n’umwe yokwiyibagiza ingorane z’indwara ziterwa n’isuku rike nka...
Ntivyoroshe kuvuga ko umuntu yogira umubiri mwiza mu gihe yaraye ijoro ryose adasinziriye. Kubura itiro bituma umubir i usa nk’uwurushe. Umera...
Kugira isuku ni kimwe mu vyotuma igitigiri c’abahitanwa n’indwara zivuye ku mwanda kigabanuka na cane cane ku bana bakiri bato. Abantu batari...
Kunuka mu kanwa ntibigira uwo vyimiriwe, ashobora kuba uri umwana canke uwukuze. Ababangamirwa kenshi n’abantu bagira isuku gake. Kunuka mu kanwa...
Hari indwara nyishnshi zica mu kanwa abanyagihugu bandura ku kutamenya, ugasanga zimwe bazandujwe n’imigenzo. Ugusangira urukanywa bakoreshe...
Ukwitwararika utuzu twa surwumwe biri mu mpanuro abanyagihugu bama bariko barahabwa mu ntumbero yo kurwanya indwara z’iva kwisuku rike. Ariko...
Mu gisagara ca Bujumbura, n’aho hari ibibanza birangwamwo isuku, hari n’ahandi haboneka umwanda udasanzwe ku buryo ababibona bibaza namba...
Naho ingingo zitandukanye ziriko zirafatwa mu gihugu mu ntumbero y’ugukingira abanyagihugu indwara ziva kw’isuku rike, na cane cane indwara ya...
Iyarara rigira rihebe ribomore

20.08.2013
4
0
0
1575
Abahoze badandariza ibintu mw’isoko nkuru ya Bujumbura baratakambira abajejwe isuku mu gisagara ca Bujumbura, ko bobafasha mu kubakura iyarara...
1 | 2 | 3