Utujajuro
Amabwirizwa 10 y’imborerwa

11.02.2013
2
1
0
0
10431
Twayakuye mu ruririmbo rwitwa « Nd’igiti catewe m’urubetero, nd’imborerwa pe ! ». Ariko rero naho ayo mabwirizwa atwengeje ntimuze muyagendere kuko...
Tube turajajura

5.02.2013
1
0
0
9612
Abarundi bo hambere barakunda gukora cane. Mu gitondo umwe wese yavyuka kare akaja gukora imirimo yiwe ya minsi yose. Kumugoroba barataha...
Tube turajajura

5.02.2013
1
0
0
9612
Abarundi bo hambere barakunda gukora cane. Mu gitondo umwe wese yavyuka kare akaja gukora imirimo yiwe ya minsi yose. Kumugoroba barataha...
Amabwirizwa 10 y’imborerwa

11.02.2013
2
1
0
0
10431
Twayakuye mu ruririmbo rwitwa « Nd’igiti catewe m’urubetero, nd’imborerwa pe ! ». Ariko rero naho ayo mabwirizwa atwengeje ntimuze muyagendere kuko...