Ubusumbasumbane bw’ubwoko bwavuye he

Yanditswe na Ingabire Marie Claire
Kuya 4 Kigarama 2012 saa 02:39
Yasomwe : 65844
0 0

Kahise k’uBurundi k’imbere y’intwaro ya gikoroni karimwo igipfungu cinshi.Ivyo bitegwa n’uko bamwe n’abandi bakavuga bakurikije ivyiyunviro vyabo canke inyungu zabo. Abanyamahanga bo ku ntwaro z’igikoroni bafise ukwo babisigura ,abandi nabo n’abo mu bwoko bukuru mu gihugu, abo bose ntiberekana neza kahise kuko babivuga ugutandukanye,ivyo bikunyugwa nuko atavyanditswe kera bihari kuri kahise k’igihugu uretse ibitabo vyanditswe mu nyuma . Ikindi n’uko ata mwanya mwiza uraboneka kugira ngo (...)

Kahise k’uBurundi k’imbere y’intwaro ya gikoroni karimwo igipfungu cinshi.Ivyo bitegwa n’uko bamwe n’abandi bakavuga bakurikije ivyiyunviro vyabo canke inyungu zabo.

Abanyamahanga bo ku ntwaro z’igikoroni bafise ukwo babisigura ,abandi nabo n’abo mu bwoko bukuru mu gihugu, abo bose ntiberekana neza kahise kuko babivuga ugutandukanye,ivyo bikunyugwa nuko atavyanditswe kera bihari kuri kahise k’igihugu uretse ibitabo vyanditswe mu nyuma . Ikindi n’uko ata mwanya mwiza uraboneka kugira ngo bitondere kurondera kumenya ukuri .

Ikizwi muri kahise ka kano karere n’uko ubwoko bw’abatwa bwaba ku nkengera z’ikiyaga Kivu,bari batunzwe no guhiga hanyuma mu kinjana ca cumi na gatandatu haza aba hutu abo nabo bari abarimyi,mu nyuma yaho haza aba tutsi bazananye mu buraruko ,abo bari batunzwe n’ubworozi.

Abanyamahanga bashitse ubwa mbere bavuga ko ubwoko bw’aba tutsi bwegereye intwaro ya cami.Ivyigwa vyagizwe mu nyuma vyerekana ko aba hutu n’abatutsi bari basanzwe baba muri kano karere kuva mu kimpumbi ca mbere inyuma yukuvuka kwa Yezu ,ivyo rero bikaba bitandukanye n’ivyo abanditsi b’ivya mbere bafatiyeko.
Benshi ntibemeza neza ibivugwa ku muzo w’aba hutu n’aba tutsi ariko bagahuriza ku kwemeza yuko aba twa ari abasangwa butaka. Insiguro y’abazungu kuvyerekeye ko aba tutsi bava mu muryango wa Cham umuhungu wa Nowa,niryo rufatiro rw’ikibazo abize akahise bafise haraheze imyaka 30.

Aba hutu bakavyamirira kure kuko babona ko ari uburyo bwo guha agaciro aba tutsi. Mu vyukuri ivyo aba tutsi benshi ntibabiha agaciro kubera bitajanye na kahise ka kano karere ariko bijanye n’inyigisho z’ijambo ry’Imana. Kuko na none nivyo vyatumye haduka indyane zifatiye ku moko mu Rwanda no mu Burundi.

Mugihe c’abami abanyagihugu bafatira ku miryango y’aho babaye kuko iyo miryango yatuma berekana ihuriro ry’ico bari ariko bataravye bati uyu n’umu hutu canke umu tutsi ariko vyarashika ugasanga akarere kagwiriyemwo bamwe canke bariya ,mugihe mu Rwanda hoho umuryango wo wasanga urimwo amoko yose.

Ivyo biribonekeza mu Burundi kuko no mw’i bwirizwa nshingiro ry’u Burundi ikibazo c’ubwoko bagifatirako mu gutora amategeko . Ivyo biri uko mugihe mu Rwanda hoho ibijanye n’ubwoko batabifatira ko kuva inyuma yaho habereye ihonyabwoko mu mwaka w’1994, mbere bakaba barabikuye no mw’ibwirizwa nshingiro kuva mu mwaka w’2003.
Umuryango w’abaganwa mu Burundi ari nawo wavamwo abami wari hejuru y’iyindi miryango y’aba hutu, aba tutsi n’aba twa.

Biremezwa kandi ko ubwoko bw’aba tutsi bwari hejuru y’u Bundi kuko barashobora guha amategeko aba hutu n’aba twa ,ivyo akaba ari vyo ababirigi bakoresha kugira bagabure ubwoko, kugira biborohere kugumana ubwiganze mu gihugu .

Mugihe aba twa bobo batarenga igice kimwe kw’ijana ntibigeze bicwa kuko ubundi bwoko bwabafata nk’abantu ataco bamaze mu gihugu gushika aho ata muntu yashobora gusangira nabo ,ariko bari bafise ubwigenge bwo gushikiriza amajambo, mbere n’ibwami.
Tugerageje kurengera ivy’ubwoko ,aba hutu n’aba tutsi bavuye hamwe gusa itandukaniro nuko aba tutsi bari aborozi aba hutu nabo bakaba abarimyi.Ururimi nirwo rutandukanya ubwoko muri rusangi, ariko abarundi bose bavuga ururimi rumwe arico kirundi, bagasenga Imana imwe , kandi ivyo biri uko no mu Rwanda. Aha rero murumva ko kuvuga ubwoko mu burundi bitagira ifatiro.

Bizobandanya.................


Kumenyekanisha

1
Irakoze Joël 25-05-2017 à 19:50

Jewe Numva Bavuga Umukobwa Afise Igituba Cumukundanyo Usanga Ari Mutomuto

2
Nkurunziza Felix 5-05-2017 à 15:54

Jewe Numvanezako Ivyubwoko Kwari Ugusaka Kwingungirako Ibi,canke Biriya.Nayubundibwo Bose Numva Aribamwe Kanatsinda,bahuriye Bose Mugihugu.Ariko Mbona Abatwa Aribo Iyobiza Kuba Bikunda Nibo Bene Igihugu.Abandi Ninyambukira.

3
RUCAHAKOMEYE 16-03-2017 à 17:10

Muburundi mwomenya kwatabwoko buhari nubukunzi bwinda bwabanye politique baba bashaka gusika kubutegetsi kuko ururimi ruravyerekana twese tuvuga ikirundi nkomuri tanzania bavuga indimi zirenga 100 bemeza konubwoko buca burenga ntantambara zubwoko bafise ndemeza komuburundi turobwoko bumwe

4
haragirimana eric 4-02-2017 à 15:00

abatwa abahutu abatutsi baje bavamugihugucahe?

5
Coyantutse serges 23-08-2016 à 17:35

Nshaka kumenya ivyerekey urupfu rw Adolphe nshimirimana

6
Ryivuze Gérard 7-08-2016 à 23:23

Ntidukwiye guha agaciro ubwoko naho iwacu muburundi kwitwa ubwoko runaka aricaha gihanishwa kwicwa.duhe agaciro ubuzima ba kiremwa muntu.

7
Niyonemera Tharcisse. 25-05-2016 à 21:55

Murakoze Cane!Ariko Nashaka Ndabasabe Mumbarire Kubijanye N-imigenzo Y-ikirundi N-abarundi Baho Hambere.

8
leonard 30-04-2016 à 12:47

Murakoz tubasab mutubwir ukuntu imiryango yagiy iritwa amazina atandukany

9
leonard 30-04-2016 à 12:46

Murakoz tubasab mutubwir ukuntu imiryango yagiy iritwa amazina atandukany

10
ieonard 30-04-2016 à 12:40

Murakoz tubasab mutubwir ukuntu imiryango yagiy iritwa amazina atandukany

11
manirakiza evariste 20-04-2016 à 17:34

jew ndatangaye cane .Hubahwe abatwa bo bene uburundi.

12
Haragakiza Devotte 27-01-2016 à 11:19

jewe niyumvirako ubwoko bwoba bwazanywe nubukuni bw.inda ah umuntu wese yashaka kwigungirako umw akagir at ury numuhutu sindamuha uwundi ati ury numututsi sindamuha ikind nibazako mukugir bicemwibice baraba nico umuntu afise murakoze

13
NDAGIJIMANA Félicien 8-11-2015 à 23:17

None kuvuga ko mu rwanda no mu burundi abatwa aribo basangwabutaka,hanyuma hakaza aba hutu(abarimyi) bahavuye bakwirikirwa n’abatutsi(aborozi) twomenya abo ba hutu bavuye he,canke aba tutsi bavuye he na canecane ko tubonye ngo aba tutsi bavuye mu buraruko? nashaka kumenya bamwe n’abandi aho baba imbere yokuza mu bu rundi no mu rwanda. ahandi naho,nakomeje kubona ngo ubwoko bw’aba hutu n’aba tutsi.mbe ijambo ubwoko ryoba risobanura iki mu kirundi n’ikinyarwanda? nimba izina hutu risigura kurima tutsi rigasigura kworora,twa naryo risigura iki?hari n’aho nabonye ngo ubwoko bwari hejuru y’ubundi aribwo bw’abaganwa kandi ngo bwava mubami. mbe abami nabwo bwari ubundi bwoko,canke umwami yava muba hutu canke aba tutsi hama umwana w’umwami akitwa umuganwa?mu gifaransa ijambo ubwoko(ethnie)risigura abantu bavuga ururimi rumwe,basangiye imico n’imigenzo kandi basangiye akahise mbere baba mu gace kamwe k’igihugu runaka.none ko mbona aba rundi ariko bari,ubwo none ntihoba hari ubwok bumwe bw’abarundi canke abanyarwanda?

14
Jean marie vianney ndayishimiye 23-09-2015 à 12:38

None abatutsi boshobora kwiganza ku bahutu gute? ahubwo bose abhutu nabatutsi ni bubahe abatwa

15
rémy munyabuye 19-07-2015 à 20:05

Murakozekuduha Ibivyakahise Arikomubandanyenivyimbereyaha bagikoresha amabuyi, umuzow’umuntu yobayavuye munkendeyakuze?

16
rémy munyabuye 19-07-2015 à 20:03

Murakozekuduha Ibivyakahise Arikomubandanyenivyimbereyaha bagikoresha amabuyi, umuzow’umuntu yobayavuye munkendeyakuze?

17
Abelo 25-05-2014 à 10:51

Ivyo vyarabay kandi ntitubisubiremwo
ahubwo tubigendere kure dutegure kazoza kakarere kacu ntihagire usubira kuvyitaza

18
Kana 30-01-2013 à 05:28

Murakoze n,ivyo burya twese turi bamwe kuko n,imico y,acu n,imwe tuvuga n,ururimi rumwe murumva rero twese ko turi bene umugabo umwe muze dukorere hamwe twubake igihugu cacu turi kumwe twese nta bwoko ahubwo twese turi bamwe aribo murundi murakoze

TANGA ICIYUMVIRO

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKWA RY’ICIYUMVIRO CAWE

Kumenyekanisha

Kumenyekanisha
Kumenyekanisha

Kumenyekanisha