Indero
  igihe.bi ? Imibano ? Indero
Inyuma y’aho ku mashuri amwe yo mu gisagara ca Bujumbura nayo mu gihugu hagati ata mirimo iriko irarangurwa, abategetsi b’igihugu bavuga ko...
Mu gihugu ca Australiya hari ishure ribuza abigeme kwiruka, kuko bohava bata ubusugi(virginité) bwabo, iryo shure rikaba ryegukira idini rya...
Inama rukokoma y’indero ntiyatumye abanyeshure bo muma kaminuza bahagarika yegereyegere barimwo, n’ubwo abatari bake bari bizeye ko inyuma y’iyo...
Inama rukokoma yasozerewe abayitavye bemeranije gushiraho umurwi uzokurikirana ishirwa mu ngiro ry’ivyo bashoboye gupfundikira hamwe. Ku munsi wa...
Umugambi w’ishure shingiro watanguye nabi, wari ukwiye gutangurira mu mashure y’intango, aho gutangurira mu mwaka w’indwi, nk’uko bishikirizwa na...
Mu Burundi dufise ibiharuro vyinshi cane vy’abasibira na cane cane mu mashure y’intango kuko hageze igihe usanga bageze kuri 34 kw’ijana, ica gatatu...
Abanyeshure bo muma kaminuza ntibokwitega ko bazova mu nama rukokoma y’indero bamenye agaciro k’impamyabushobozi bazoronswa mu ndinganizo nshasha...
Abantu mirongo itatu nibo bazohora barungikwa mu mahanga buri mwaka kuja kunonosora ivyigwa bimwe bita doctorat kuva mu mwaka w’2015,...
Ifoto y’umunsi

2.12.2014
1
4
0
0
3852
Lancement des Etats Généraux de l’Education à la Détente.
1 | 2 | 3 | 4
Abigeme bambara uduhuzu tugufi ntibikwize maze amaguru yabo akagendera hejuru, agahuzu kayapfutse ari gato ntiborohewe mu gisagara ca Bujumbura,...
Ukwitwara nabi kwa bamwe mu bigeme canke bamwe mu bagore gutuma batakaza ukwizerwa haba mu kibano, incuti n’abagenzi. Muri iyi myaka tugezemwo...
Kuganira ni uburyo bushobora gukorwa uvuze canke utavuze mu gusohora iciyumviro ukibwira uwo mushaka kuganira. Ubwo buryo bwo kuganira...
Amaze kugira Imana akava mu buzima bw’umwana wo mw’ibarabara, Claude Barampangaje yasubije amaso inyuma yibuka iyo yavuye, yibuka abo yahasize aca...
Umukuru w’umurwi ujejwe gutegura inama rukokoma y’indero , Gaspard Banyankimbona yemeza ko bashoboye gutumira imirwi myinshi yaba...
Mu gihe ubushurashuzi muri komine ya Rumonge intara ya Bururi busa n’uburiko burarenga inkombe, igiporisi caragize isakwa mu mazu ashikiramwo...
Mu buzima bwa misi yose, tumenyereye kubona ko mu ngo nyinshi usanga batoza indero umwana barinze kumukubita. Ivyo bikaba vyibonekeza cane muri...
Ba banyeshure b’abaganga biga mu gisata c’ubuvuzi muri kaminuza y’Uburundi mu gice ca gatatu c’amashure bazindutse bugariza ubushikiranganji...
Ikigo CREDEJ gisaba abazoja mu nama rukokoma y’indero gutorera inyishu ingorane zitandukanye zugarije igisata c’indero nk’amayegereyegere...
1 | 2 | 3
Indero iva hasi

14.04.2013
1
0
0
1584
Mu mabarabara y’igisagara ca Bujumbura, mu mwanya w’amashure, abanyeshure bamwe bamwe cana cane abigeme bakiri bato, bariyerereza nkaho umenga nta...
Mu buzima bwa misi yose, tumenyereye kubona ko mu ngo nyinshi usanga batoza indero umwana barinze kumukubita. Ivyo bikaba vyibonekeza cane muri...
Kuganira ni uburyo bushobora gukorwa uvuze canke utavuze mu gusohora iciyumviro ukibwira uwo mushaka kuganira. Ubwo buryo bwo kuganira...
Ukwitwara nabi kwa bamwe mu bigeme canke bamwe mu bagore gutuma batakaza ukwizerwa haba mu kibano, incuti n’abagenzi. Muri iyi myaka tugezemwo...
Mu gihe abanyeshure bahejeje umwaka wa gatandatu buca bakora ikibazo mureke arengane gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashure yisumbuye, ejo...
Ishirahamwe ry’iterambere kuri kazoza ku rwaruka rw’Uburundi (DAJBU) ryahaye ikigiganiro abanditsi n’abamenyeshamakuru kw’itanguzwa ku mugaragaro...
Gutanga inyigisho zijanye no kugira inyifato nziza ni ngirakamaro ku banyeshure bose bari mu biruhuko kugira batere imbere mu bijanye n’indero...
Kuva aho bigaragariye ko hari urwaruka rukoreshwa n’abanyamigambwe mu gutoteza bamwe n’abandi mu budasa bwabo bwa politike, mu murwi w’igihugu...
Ukurwanya gutwara inda ku bigeme canke abapfasoni badashatse, biriko bibera mu ntara ya Muyinga ku civugo kigira kiti :’’Twese hamwe turwanye...
1 | 2 | 3 | 4