Overdo
  igihe.bi ? Kwidagadura ? Umugwi ? Overdo
Umwe mu baririmvyi bagize umurwi"Overdo"yakoze ururirimbo wenyene, kanatsinda asa n’uwutakiri mu murwi kuko asigaye aba mu mahanga. Ururirimbo...
Biyemeza gukora birenze kugira na ntaryo baheshe agaciro izina ry’umurwi wabo Overdo bisigura mu Kirundi kora birenze urugero. Overdo, n’umurwi...
Biyemeza gukora birenze kugira na ntaryo baheshe agaciro izina ry’umurwi wabo Overdo bisigura mu Kirundi kora birenze urugero. Overdo, n’umurwi...
Umwe mu baririmvyi bagize umurwi"Overdo"yakoze ururirimbo wenyene, kanatsinda asa n’uwutakiri mu murwi kuko asigaye aba mu mahanga. Ururirimbo...