Uburimyi
  igihe.bi ? Ubutunzi ? Uburimyi
Jean Paul BARUTWANAYO yahora ari umuyobozi ajejwe uburimyi n’ubworozi mu ntara ya Bubanza apfungiwe mw’ibohero ryo ku Mpanda kuva ku munsi wa kane...
Ifoto y’umunsi

6.01.2017
9
5
0
0
19413
Reta yari ikwiye gusubira kwihweza ingingo yafashwe n’abarongoye intara yo kubuza urudandaza rw’ibiribwa hagati y’intara Source : Tele...
Abarimyi bo mu makomine yo mu ntara ya Cibitoke ahana urubibe n’igihugu c’Urwanda bafatiwe ingingo y’ukutazosubira gushorera umwimbu wabo mu...
Luc Jérôme Ndayizigiye umwe mu bari mw’ ishirahamwe ryo guhingura umwimbu w’ isoya no kugwiza umwimbu w ‘ibizinu, ntatangazwa n’ivyo bakorera ng’aho,...
Abakenyezi bo muri komine ya Musongati mu ntara ya Rutana, bamenyesha ko ihindagurika ry’ibihe riri mu bituma umwimbu ugabanuka muri iyo komine...
Abarimyi co kimwe n’abategetsi b’amakomine bo mu ntara ya Muyinga, bamenyesha ko batumva ingene umwavu wari ugenewe abarimyi, ubu ugeze mu...
Igiciro c’ikawa yumye nticoja munsi y’amafaranga 540 nk’uko bivugwa na Joseph Ntirabampa wo CNAK Murima w’isangi. Avuga ko igiciro c’ikawa kw’isoko...
Mu cegeranyo c’ishirahamwe mpuzamakungu ONU, Uburundi bwashizwe mu bihugu abanyagihugu baho babangamiwe n’ugufungura nabi. Muri ico cegeranyo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...
Epitas Bayaganakandi arongoye STEVCO, ariyamiriza itotezwa avuga ko ariko aragirirwa na Odetta Kayitesi umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, aho...
Icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu Gerevasi Rufyikiri ahimiriza abarundi kumenya gufungura neza ivyokurya ngirakamaro, bakijukira kubirima na...
Abanyagihugu bagera ku 400 bo muri komine ya Gashikanwa nibo baronse akazi mu murima w’umukuru w’igihugu. Abo banyagihugu bakaba bakoze umwaka...
Ibihingurwa bishasha mu biharage

16.04.2014
1
8
0
0
7965
Haheruka kwerekanwa mu Burundi ukugenge ibiharage bishobora kuvamwo izindi mfungurwa zivuye mw’ifu yavyo. Ibiharage, imwe mu mfungurwa ndemamubiri...
Ishirahamwe Stevia ari ryo STEVCO mu ncamake ryavutse mu mwaka w’2013 rikaba ryakomotse ku mashirahamwe abiri, ariyo Pothem ishirahamwe rigizwe...
Abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba basaba abajejwe intwaro ko boreka igiterwa Stevia kigakwiragizwa, kuko kizofasha abanyagihugu kuva mu bukene....
Iyanishwa gurisha ry’ibifungurwa vyahinguwe n’abarimyi borozi bo mu Burundi ryuguruwe, aho abarimyi, aborozi, abahingura ibifungurwa, abandandaza...
Ishengero EIPSP (Eglise Internationale de la Puissance du Saint Esprit) ryo mu ntara ya Kirundo rimenyesha ko ryakiranye umubabaro ntangere,...
Igiterwa c’ibiharage kirimwa mu ntara kama zose zo mu Burundi. Kiza ubugira gatatu inyuma y’ibitoki n’ibiterwa vyamira mu kuzimu, ku vyerekeye...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...
Ikigo c’uburimyi c’akarorero kizotanguzwa hano mu Burundi mu ntumbero yo kwongereza umwimbu mwiza. Ni muri iyo ntumbero nyene, umurwi w’abagenduzi...
Uburimyi n’ubworozi mu Burundi,nivyo bitunze igice kinini c’abanyagihugu, muri iki gihe rero, biraboneka ko ico gisata citaweho n’inzego...
Amakuru dukesha iradiyo y’Abafaransa RFI, umuhinga Olivier De Schutter ariyamiriza umugambi wa Banki y’isi yose wo gushira mu minwe y’abikorera...
Ikibazo c’isukari cabaye akananirabahinga muri iyi minsi ku buryo aho bahora bayidandaza hose ubu ikiro cayo ari hagati y’amafaranga 2200...
Inzara mu Burundi ngo si agaseseshwa rumuri nk’uko ivyirwa bivyerekana, kuko ibice bigera kuri 58 kw’ijana vy’abarundi bafungura nabi, ariko ivyo...
Ishirahamwe rikurikiranira hafi ibikorwa vya Leta OAG (Observatoire de l’Action Gouvernementale) ryaratunganije kuri uno musi wa gatanu ibikorwa...
Inyuma y’ibigazi n’imyumbati, abanyagihugu bo muri komine ya Rumonge mu ntara ya Bururi barijukiye gutera ivyamwa, ivyo navyo bikaba bibatunze cane...
N’aho Leta y’Uburundi iriko irafata ingingo zihambaye mu bijanye n’ukurwanya inzara mu gihugu hakagwizwa umwimbu, abanyagihugu basaba ko nyabuna...
Umusi mukuru wo kwikukira kw’Uburundi uhuriranye n’igenekerezo ry’ishirwa mu ngiro ry’ingingo yo gutangisha itagisi ku vyimburwa vya nkenerwa ku...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...