Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/igihe/public_html/ecrire/inc/utils.php on line 2576
Imwe mu myibutsa yakoreshwa na basokuru (igice ca kabiri) - IGIHE Burundi
IGIHE Burundi

Amakuru, Poritike, Ubutunzi, Diaspora, Inkino, Muzika & Amasanamu, Ubuhinga bwa none, Akahise......

Accueil > Akahise > Imwe mu myibutsa yakoreshwa na basokuru (igice ca kabiri)

Imwe mu myibutsa yakoreshwa na basokuru (igice ca kabiri)

lundi 6 Gitugutu 2014

Caga ari kinini

Caga cagutse.

Gira Ntare na Ruhiga ntikiramutswa abami babiri kiba gipfuye.

Gira so ntaruta gira ico urya.

Gira so yiturwa iyindi.

Guca mu rwanko ni ukunyaruka.

Guca mu ziko ni ukunyaruka.

Guseka umusore siko kumuhanura.

Gushaza ni ugushinyiriza.

Gusoba ingenda sikwo gushika amahoro.

Haguhura n’uwaguhaye wohura n’uwakwimye.

Hagupfa wozanzama uwakubonye akaguha iminwe.

Hagutera icumu nyene Imana worimutiza.

Hakuba twopfa woba nopfa.

Hakuvyara worima.

Hakwishima woshimwa n’abandi.

Hakwishima woshimwa n’Imana.

Havuga uwo bubezwe.

Havumbura uwuribwa.

Hitamwo bihema indyarya.

Ibigiye inama bigira Imana

Imfizi y’intama itendera nka Se

Ijisho ry’uwundi ntirigushimira umugeni

Igiti kigororwa kikiri gito

Igito gitabwa iwabo

Ikinyoma kimara umusi ntikimara umwaka

Ikibarirwa ni icumva, icerekwa ni ikibona

Imigere ibiri ntitereka

Imisi y’igisuma iraharuye

Imiti ikora ikoranye

Inzira ya hafi yamaze abatwa

Ivya gusa bitera ubwenge buke

Inda ndende ihumira indya
Ingenzi y’imihana niyo nzanyi y’amazimwe

Ingeso iraraba ntihwera

Ingumba itazi ikibi irigata ishenyo

Ingona iva mu ruzi ikarigata urume

Inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso

Intibagira ntibana

Intabwirwa ibwirwa n’uko amaso atukuye

Ishavu ry’umuvyeyi ririgwa ntirirara

Imana ifasha uwifashije

Ivyara ntirigora nk’irera

Kananira abagabo ntiyimye

Kuvuga menshi siko kuyamara

Nkundakurya yariye igifyera kimumena itama

Nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba.

Nyamutegera kazoza yakwereye inda iyindi

Nyen’imbugita ni uwuyifashe ikirindi

Nta mvura igwa idahita

Nta wanka kwonka nyina ngo arwaye amahere

Nta wurya inzoka ngo ananirwe n’umurizo

Sindyaka aba yariye akandi

Tubiri tuvurana ubupfu

Ubugirigiri bugira babiri

Ubunyegeri bwinshi ntibwimba

Ubuja gusha buratagata

Ubuntu burihabwa

Ubusigo buhuma ntibuba bunini

Ubwenge bugukunze buza mu nyuma

Ukora ineza ukayisanga imbere

Ukora inabi ikagukurikira

Umubanyi niwe muryango

Umufa w’imbwebwe unyobwa ugishushe

Umugani ugana akariho

Umupfu ntiyinukira

Umutindi arota ico ababaye

Umutwe umwe ntiwigira inama

Umwana w’inkende apfa yurira igiti

Umwana yankwa niwe akura

Umwera uva i Bukuru

Urima itiro ukimbura ingonera

Urya nk’inka ugapfa nk’imbwa

Urubuze inkware ruvumbukana igihuna

Urucira mukaso rugatwara Nyoko

Uteba kugarura impene yamara kurenga imirambi ukabira nk’ayo

Uwitonze amira ibinoze

Uwufise umutwe muto awurinda uruguma

Uwuhawe n’Imana yiyita umuhinga

Uwihuse avyara ibihumye

Uwubundabunda abonwa n’uwuhagaze

Uwuhetswe neza asohora amaboko

Uwushaka umuce acika ijoro

Uwushaka umubira abira akuya

Uwushatse kukurya ntabura imboga agukoza

Uwutazi umuti awanyako

Uwuja gukira indwara arayirata

Umuntu atinya ingwe ntatinya iyamwinjiranye

Umuna w’inkorabara utemba uduga

Umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo

Uwanka utu aba yariye utundi


Egide Nduwimana

Messages

 • Nagira ndamashimire Cane ku makuru muduha mukongera mukitwararika akaranga ka basogokuruza. Hamwe mwonkundira Nagira ntange intererano ku vyerekeye imyibutsa.
  Abagabo baryama ku iri bakarota kimwe.
  Abasangiy’ ubusa bizaÅ„’ ibisambo.
  Ic’ uhawe n’ ukwiba ucakwa no gutakara.
  Ibifis’ imitwe kubiri bagira imirizo ku biri.
  Igiti ntikigukora mu jisho kabiri.
  Impene yarivyariy’ umugabo.
  Inzar’ irahera igihemu kibi ntigihera.
  Inda ndende inhumir’ indya.
  Ingoma yagukanze irahuhuma ugahunga.
  Ibanga ribangirw’ ingata.
  Inzoka ntiyigorora ib’ igiye.
  Ishavu ry’ imbwa riher’ izungagiz’ umurizo.
  Irigukunze rikuguma mu nda.
  Iyo bub’ ubw’ umwe bwar’ ikindi.
  Iyibize nabi uyim’ ifu.
  Iyija kurisha ihera ku nama.
  Iyanka kuzimira irabira.
  Iman’ iratanga ariko ntiyibagira Guhena.
  Inkoni yakubise mukeba uyirenz’urugo.
  Nta musoz’ udahamba.
  Nta mwong’ ubur’ isato ib’ idahizwe.
  Ubunyegeri buyagira kw’ igufa.
  Ubwiza bukwanse buja aho batabubona.
  Umwana w’ uwundi yimba aguhish’ ivu.
  Umwana w’ umunebwe rireng’ aneye rimwe (kuko umwana agamburuka abavyeyi bamugaburira kenshi).
  Uganir’ umwaka igisebe kikaguc’ ukuguru.
  Uwukunyegeje kw’ akwanka umunyegeza k’ ubizi.
  Uwukiz’ isemu yibagir’ icamwirukangisha.
  Umuvuduko w’ inkoko ntuyibuza kunya mu nzu.
  Uwuja guhush’ itunga ahush’ umugore.
  Wend’ intumva ukavyar’ intabarirwa.

  Mbaye ndabakengurukira Cane.

  .

 • ndabaramukij! ndaryohewe sinarinzi ko hariho imyibutsa nkiyi nobona.......naje nogira ico nterera ....

 • Nanje ndazi imwe imwe nkakarero bukebuke bushikana umusiba kumugezi.

 • c’est parfait
  nanje:

  akanse umunwa karakoroka
  ukurya si ukwasama

 • Nanje Ndabashimiye Cane Gus Muragahora Muraturungikira Nanje Sinarizi Kwibaho Kuri Interinet

 • Iy’imyibutsa Niyo .Mbega Ntayindi Twoshobora Kuronka?Kiretse Iyimwimw Yo Mumwaka Wagtandatu.Murakze

 • Naje Sinorengana Ntaterereye: 1 Ubusimbi Busangiye Amajanja Ntibuhishanya Amajambo 2.Umugizi Si We Mugirirwa 3.Inkezi Ikera Ubwo Bireha 4.Urera Nabi Ugatukwa N’abakwe 5.Kurara Kw’ijoro Siko Kuvyara Abahungu 6.Imanga Ntimarira Imana .MURAKOZE

 • Muhoruk Ahubw Munshir Mu Banzany Kugira Name Ndonk,amakuru Nka Yo

 • Haraho Bandits Nabi Ni:<<Ubwenge Bugucuza Buza Munyuma.>> None Igicecambere Kirihe?Turonderere Niyindi Tweho Bubu Ntaco Tunezwe Uwukeburanjogo Nawe Arwizibinonko Murakoze

 • 1. Uwuhawe n’ Imana atekera abagabo babona.
  2. Imana amanya umugabo ikamanyurira uwundi.
  3. Umwigeme atazi ibizomushikira yatwenze intama iriko iravyara.
  4. Umwana si uwumwe.
  5. Ingoma yagukanze irahuhuma ugahunga.
  6. Wanka kurimana imvi bugaca ukazisegana.
  7.Inzoka ntiyigorora iba igiye.
  8. Uganyira uwutagowe ukaba umenye ibanga.
  9. Inzigo ntigwira.
  10. Umwana uko umureze niko akunera.
  11. Wanka bangwe ntiwanka zana ndabe.
  12. Uwushaka umubira abira akuya.
  13. Imana ntiha uwicaye.
  15. Akimuhana kaza imvura ihise.
  16. Uwanka agakura abaga umutavu.
  17. Ico utarabona ucerekwa n’ukuramba.
  18. Umworo ntagemura aba agiye gusega.
  19. Agakuru mu bunyegeri n’akavyimye umutwe kurusha utundi.
  20. Uwusanze inkware inyagiwe ayita umukukwe.
  21. Inkende irakubitirwa musi y’igiti yarigeze kucurira.
  22. Uwushaka kumenya akamaro k’umugabo akabaza umupfakazi.
  23. Uwutamiye ntatamure aba yaratamitswe.
  24. Ijambo rigukunze rikuguma mu nda.
  25. Icegera ntigifasha, inka niyorenze amaboko ngo yiyagishe amaguru.
  26. Umwansi ntaba umwana.
  27. Imbitsi ya cane yabikiye mukeba.
  28. Uwutosora imfuku yamiza akatsi mu jisho.
  29. Bike vyiza biruta vyinshi bibi.
  30. Ha guhaga woshaza, intore ipfira ibanga.
  31. Usangira ibanga n’imbwa ikarikwiza agahinga.
  32. Igiti kimwe ntikiba ishamba.

  Mbaye ndageza aho, ariko birakenewe cane ko imyibutsa yomenyekana no murwaruka rwa kino guhe, kandi bakamenya n’igihe co (circonstance) co kuyikoresha nk’uko ba sokuru bayikoresha mu mvugo y’ikirundi.

 • 1. Uwitera urwinorwinyo ashingiara nyina mu misore.
  2.Wanka kwabira umuja bugaca ukamusangana inda.
  3.Umukecuru ntiyicara nabi aba yishimiye umubariro.
  4. Umugabo umumwera ubwanwa bugaca akakumwera ubundi.
  5. Inkengera binini yakengereye ivya se kandi arivyo vyayikujije.
  6. Wiba uhetse ukaba wigishije uwo uhetse.
  7. Wabira umugore muharira ukavyara abana muhamana.
  8. Isema y’umugabo yirukana ishishiro.
  9. Inera ibegerwa kubwayo igakura ubwatsi.
  10. Umwana murizi ntakurwa intozi.
  11. Igisagara cokuvyarira nticokurerera.
  12. Agasozi k’intahanurwa kahiye abagabo babona.
  13.Icegera ntigifasha inka ntiyorenze amaboko ngo yiyagishe amaguru. (ahankosoye umwibutsa wa 25 mu yo nari nanditse hariya hejuru.
  14. Imana ntiha uwiruka.
  15. Uwuguhaye gakeye umuhaye mwiriwe ideni riba riheze.
  16. Uwutazi ikinuka yiseguza inyo.
  17. Uwukize ubuto arasuhuzwa.
  18. Nzobikora ejo yapfuye atabikoze.
  19. Imburamaboko ibagara umushatsi.
  20. Uwongeje aba yashimye.
  21. Nta ndashimye avamvo ndagaye.
  22. Agasiga gahiriwe karya imbeba yariye umunyu.
  23. Igisiga cumvira umunyu mu mbeba.
  24. Umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo.
  25. Ivy’ikuzimu bibazwa ikizinu kuko nico giherukayo.
  26. Igisuti kibazwa amateke kuko arico kiyakura.

  Tuzoza turongerako n’iyindi kuko birakenewe kugira ururimi rw’ikirundi rugumane akanovera.

 • Mwagize neza gushira ivyiyumviro vyanje ahabona kandi mudatevye,ariko nashaka ndabasabe mukosore uko mwanditse izina ryanje. Ni HATUNGIMANA Sébastien (Prénom ni yo mwanditse nabi)

 • 1. Ugushima si uguhora.
  2. Umugabo atari so araramba.
  3. Ukuri guherera mu kuyaga.
  4. Iyanka kuzimira irabira.
  5. Umwansi aguhisha ko akwanka nawe ukamuhisha ko ubizi.
  6. Uwuguheneye ntumuhenere akwita kiburanyo.
  7. Guhenera umubanyi si ugufutura.
  8. Uwuvuna umubanyi aca ku rugo.
  9. Umuti w’imbwa bawaha ku rugo.
  10. Iyengeyenge rigira ngo inzeze ntibona.
  11. Ubwenge bugucuza buza mu nyuma.
  12. Intarabona isyera ihaha ngo ni inyama.
  13. Umukwe w’isoni ahambwa abona.

  Tuzobandanya tubaronderera n’iyindi.

 • Ururimi rw’umwe rukamwa ayera

 • 1. Inyendankwende iva mu kiyago.
  2. Uwitera urwinyorwinyo ashingira nyina mu misore.
  3. Akana kataragenda imihana kibaza ko nyina ariwe acumba Bunini.
  4. Ingwe igutwara igitungwa ikagutanga kuraka.
  5. Iyo bumenya umwe bwari ikindi.
  6. Uburundi buragona buri maso.
  7. Aho igiti gicumise siho amashira azanana.
  8. Umugabo arakubita inzoka atayihize.
  9. Umwana w’uwundi umubwira ngo ndaje turwane ntumubwira ngo ndagukubita.
  10. Inyamanza irarya ubumera ibwanka icese.

 • Impene isomwa mushiki wayo
  Umugabo yabonye ivy’isi atabibariwe ni vyasakanwa ka Nzogera yasanz’aho impifizi y’imbeba inigira impfizi y’impene mu mbari
  Inda y’uwundi irarindima ntumenya.
  Inyo y’uwundi urayigosora ntiher’ibikumbi
  inzigo y’inyo ntimen’isi
  Ivyo mugira ibikino mu ntara, nivyo birego ibwami
  Uwutaragenda yit’umwana Nzirakugenda
  Imbwa yahiye ku murizo ngo buraca tuharabe
  Wurir’umunyinya, ukavyar’amahwa
  Imbwa y’umwansi ntikurira amavyi y’umwana
  Amasinde y’inkumi ntarara
  Inuma ntigira ngo hugugu, igira ngo h’uwuguha
  Ubujakuzimu s’ubufatanamende
  Igituba n’igitubits’inkono
  Imbitsi ya cane ibikira mu keba
  Umwam’akubaza umuryango ntakubaza ico wariye
  Inzira y’ishamba, igendwa n’abayizi
  Uja mw’ishamba utazi ugac’inkoni utazi
  Intumwa irarabirwa ntiyicwa
  Ubwiza bw’imbwa ntibuyibuza kurya amavyi
  Inkezi ikera ubwo bireha
  Iritararenga nta wuriter’ingata
  Ntawuhor’aho yabaye Iman’iba yaramuhaye
  Akana kar’i waba kame’umukenke bakakonger’uwundi
  Uhishira umurozi akakumarir’abana
  Urugamba rushize kera ruhemur’intwari
  Umunt’ameny’uko urugamba rutangura, ntmeny’’uko rurangira
  Aho utari burare wohava kare
  Gutaha gutung’umugabo
  Ijoro ntirigir’umutware
  Nta vyera ngo de.
  Uwufis’amaso ahendwa bike.
  Uwihoreye ahonga bike
  Imyenge y’inzu imenywa na nyeneyo.
  Iyakaremye niy’ikamena
  Agati kamwe ntigagir’ikibira
  Nta wurir’ibigor’aho yagorewe
  Nta wurimir’amasaka ah’atagir’amasabo
  Ndinde yarapfuye mpug’arakira.
  Umutima ntuba mworo
  Amenyo araguseka ar’ayawe
  Amazi iy’agize ngo ntunywe, naw’ugir’uti nta nyota
  Bwakeye ntibubuza uwukwanka
  Uwutazi Uburundi aburunda munzu
  Uburundi busiba kurima ntibusiba kuvuga,
  Nta mwaka udakur’inkumi
  Akamwemwe k’umukobwa n’ugusur’agatwenga
  Ic’utazi urabaza
  Sakirimi kibi yatanz’umurozi gupfa
  Uwuguhenze ubutwari, muratabarana
  N’Iman’igir’ah’imaniye
  Ubana na Suneba ugasuneba nkawe
  Wanka kurima kure ukaja kuhasuma
  Isuka irasaba iyindi itayisize munzu
  Uwo binaniye agirango ikirago kiranyerera
  Uwutazi ivy’isi avyit’ivyiwe
  Ubwatsi burasha bukabis’ubundi
  Aha turi har’abandi
  Nta ngom’ibur’uw’ubu
  Imvura iragwa ntikwir’ishamba
  Uwukandagiwe yikandagirako
  Kunyerera siko kugwa
  Ukw’umugabo aguye, sikw’amavy’ameneka
  Amavya y’impfizi aramba arereta
  Imvugirakuyamara y’umugabo ikundwa na bake
  Ingoma yagukanze, irahuruz’ugahunga
  Iyo Serupfu yaje, Semiti ntavuga
  Amenyo meza ntabuz’akanwa kubora
  Kurima ntikubuza kurimarima
  Nzoguh’ejo arutwa na fat’aka
  Bukoreko aruta nta mboga
  Imbwa ntigutwengera iba ishaka kukurya
  Ufise ruseke ntabura guseka
  Agasozi kagufi kagushikiriza karekare
  Inkuba iyo irabije ntukavuge ngo mar’abansi kuko n’abawe bojana
  Umwana w’imbeba ntasigara mu kigega
  Umwana w’imbeba azira ico nyina yakoze
  Ubwenge bukwanse buseruk’ushaje
  Umugabo atari so akwibuka yabimaze
  So akwanse, akurag’ivyamunaniye
  Zirisha Mutumba zirariye Mihama
  Ugaya ubw’ifuni ukarar’umwaka
  Bagongoy’umujojo, ifuni’iti: " Vuga buke nanje nar’aho ndahava
  Umugabo n’uwury’akaraza
  Ubwiza buca mw’izosi
  Amenyo agutwengera niy’akurya
  Ntawuc’umugani abana basinziriye
  Iy’amanyw’atar’akamba, umugore yiyit’icariho
  Iyakariye ntikareka
  Igisiga camenyereye kurir’impfusha cama gikanuy’amaso
  Urutoke rwamenyereye gukomba rwama ruhese
  Akabande wabonyemw’amavyi ntukanywamw’amazi
  Akarambi kabay’indahiro ntikab’indagiro
  Ibirenge bij’imbere bij’imbu
  Ingoro iragum’itugaye
  Ijoro ribar’uwariraye
  Umugenzi ararirenza
  Umara guhemuka ibigori bikera
  Abataj’i bwami babeshwa vyinshi
  Ben’Imana baruta ben’imari
  Ukuvyara ntikubuza ukurushwa
  Umugore mutaj’inama arutwa n’inkingi yo mu nzu, uragorwa ukayegamira
  Uwukwenze rimwe ntab’akumaze
  Ndacari muto nibwo butindi
  Uwusanze nyina yarashaje agirango data yatay’ivyiwe
  Umubaji w’imitima ntiyayiringanije
  Inyendamuvano ya ndyogo yarikiye mu ntege z’umugabo, ng’uve hasi nkoroke, wicare meneke.

  Mbaye ndagejej’aho, nzogaruka hanyuma!
  Yari Felix Muhire

 • Kibibbi yavyariye mu kibuba ivyara kibibi nkayo ibibibi biba bibiri
  Wotana n’umwana atagutuka akaguturira
  Nabucangenda yapfuy’atagiye
  Ijambo rihora mu kanwa rigacik’inkonda
  Giraso arutwa n’ico mumariraniye
  Umwami ntiyica, hic’Uburundi
  Harush’umwami, nay’ingoma n’igiti
  Kwiba ingoma ntibigoye nko kuronk’ah’uyivugiriza
  Iyi ntor’iciy’aha n’iyariye
  Akarimi kavuga inagore karagororoka
  Amavya y’uwundi, aryoher’umugera
  Ukw’ikuvye sikw’igwa
  Umuhushatunga ahush’umugore
  Umunt’akuraba cane akakwiza kwambara
  Amabokw’atareha ntaramukanya
  Ugusaba s’ugusutama
  Ukurira cane siko kuragwa
  Urazinduka cane ntutanga Rwuba
  Ubunwa burya butaguha burakoma induru ntiwumve
  Ababipfa n’ababisangiye
  Uwuririr’umugabo n’uwuba amuherutse
  Ubugirigiri ubwigir’i wa nyoko kwa mukaso ukitwaz’udukwi
  Umusego utagona nyoko ntiwishimirwa
  Umuriro waka urora iy’ikirira gisigaye
  Ubugore s’amabere n’impene zirayagira
  Inzara n’inzeragiza
  Ntugasabe uwasavye
  Umwan’utavyaye ntumubwirango "ndagukubita", ugir’uti" ngo turwane"
  Uwutaz’ubwenge ashim’ubwiwe
  Umusazi arasara akagwa kw’ijambo
  Iyivyaye kibi irakirigata
  Nyen’umupfu, niw’amuja ahanuka
  Impongo isubiza ku rwubuko ikab’igiye gupfa
  Impongo ihotor’ihigwa
  Aho umunyamibembe ari ntibapfuny’intoke
  Uwahenye ntiyambara
  Akiyambuye ntawukambika
  Akabura ntikaboneke ni nyina w’umuntu
  Uhisha ubwari nyoko ntiwarama
  Inda ndende ihumira indya, ikica akokize
  Kuvug’ukuri ntikubuz’ukuvumba
  Iyivyaye nyinshi izicunguza amarago
  Urukwavu rurakura rukonk’abana
  Amosozi y’umukunzi ava murihumye
  Inkoni nziza imerer’ahaga
  Uwutaz’ikimuruta ary’ikizinu camy’imbere y’iziko
  Umugab’arayaz’ikibamba atakibanguriye
  Umugabo araturuka buka agataha bunyama
  Umugabo ntatwarwa n’uruzi aba atwawe n’urubanza
  Burera ntibugera ku mpenshi
  Ijoro riraba rirerire rikaruhira guca
  Umwan’abiha mu nyo ntabiha mu ntoke
  Nta wutinya uwo yatutse
  Imbwa yatumy’akaboko yiyaga mu nyo it’akamuntu kamar’iyagwe
  Uwambuwe n’uwazi ntat’ingata
  Ikizigizigi cabujije umutindi kwiyahura
  Ikirezi ciza ntigikura ikirezareza ku mutima
  Ukwubaka s’ugusenya n’ukugerek’ibuye ku rindi
  Agafuni kabagar’ubucuti n’akarenge
  Akabigira kabizi kary’imboga karitse
  Ntawubur’uw’atinya, n’inkuba, n’umurir’utiny’amazi.
  Uwutagir’ikimuruta nawe ntagir’icaruta
  Uwutaz’urwimo arwimirizamw’inda
  Kuvuga menshi siko kuyamara
  Umukuru w’abatwa n’uwubatwara
  Ifuku ntiry’umuhini ib’isoter’isuka
  Impene yavyaye muci it’akanje karaheze hasigay’ak’abungere
  Uwuza gukir’ici aracumbagira
  Amanyama arasara ntasaba
  Amanyama arasara ntasabwa
  Amate mabi n’ayagiye gusa
  Ntawuter’icumu mw’icumi
  Akarimi keza gacan’inka ku kiraro
  Nyina w’umunti ni Gasato gahish’amahere
  Uwukuroze siw’akurogora
  Uwugutuje niw’aba akwambuye
  Umwishimiro w’igikere niwo wakibujije kumer’umurizo
  Inyakamwe inyag’imwe nayo nyene igahakwa iyishikanye
  Nyamwigendako ntarimir’impeshi
  Umwami asabwa n’uwukomeye
  Ukwicara ahabona birutwa n’uwukubona
  Amaher’arahera umugab’agahereka
  Uraba muremure ntumanur’imvura
  Ubwiza wibona burutwa n’ubw’ubonwa n’abandi
  Uwany’akuruta akurusha n’imva
  Ukuvuga ntigukura akanka
  Akanka kanka imvur’igwa
  Bicika baraguza
  Umupfumu agir’ivy’apfumukanye
  Intore ihumb’itwenga
  Amayira abiri yananiy’imfyisi
  Ubukuru sibwo bwenge
  Imbwa yarihuse ivyar’ibihumye
  Igise ca cane ntikivyaz’umuhungu
  Akagiye mu nda niko kaza
  Ibivuye hasi bituzuye ntivyuzurira ku buriri
  Urubanza rw’umugore n’umugabo rucirirwa ku buriri
  Uravomera zose ntuz’uruzama kare
  Iryeze kare ntirigera ku murara
  Karaba gato kakaba akagabo
  Karadagamba kakaba akagabo
  Ugay’ah’uba rikareng’arih’uri
  Uwutayaze na Se ntameny’iryo sekuru yavuze
  Urwa nabukwe n’umukazana rwarabaye akaramanda
  Igihugu kiraba kibi kigatukw’abagabo
  Impararo ijana n’umwaka
  Ingezabuhoro y’umusiba yawushikanye ku mugezi
  Uwukubarir’akubesha, avuga ngo ni napfa tuzojana
  Nta mwug’udakiza
  Akari mu nda y’ingoma kamenywa n’uwayikanye

 • Ufis’imbwa ntat’igufa
  Nta rirenga ricaka
  Inzira nziza uyicamwo kabiri
  Akarimi kakureheje siko kakwabira
  Inyana ibona nyina mu mwiza
  Burya ngo" Umugab’umwe, agerwa kuri nyina"
  Vyinshi bibi birutwa na bike vyiza
  Ibibishe biruta ibibuze
  Umutindi atuk’umusozi
  Inkuru y’umwana isubir’inyuma
  Nta kuvuga yose nk’uwuraga
  Inda nini ntib’impamba
  Igisuka kirakara ntikiry’umwishwa
  Usab’Imana ukanuy’amaso ikaguha ibiyamena
  Ubwato bwitangiye bukir’umuyaga
  Uwutakuriy’imvata nawe ntukamury’imvi
  Inannyi ikamwa menshi
  Iyiyahiriye ntiyahirirwa
  Ntawuhomer’iyiyonka
  Ntagahera iyo kagiye
  Agatsirikwa ntigahere n’amenyo ya ruguru
  Akoko ntigahera.
  Abadapfuye barabonana, burya ibidahura n’imisozi.
  Mpa numve yishwe n’umurahu
  Umugan’ugan’akariho
  Abanyabwenge bagor’iyaga
  Umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mw’ijambo
  Umuvo ntuca ku mwobo
  Impamba ntirenga abatware babiri
  Umugore s’akazuru
  Umugore w’intoke ndende womushima akangaza, ukamutinya mu cibo
  Uwutahari aba ameze nk’uwapfuye
  Uwerekey’irya ab’ahenye
  Inzoka yoroshe imir’iyigumye
  Mfis’Aho Ndorera, n’igishegu ca Sendabona
  Mpung’Urw’Aha, yakimajij’amaguru
  Ntaho bwira ntibarye
  Ntarataze aruta mbundare

 • Hariho udukosa tumwe tumwe mu migani nabahaye, twatewe n’ukwandika nabi (erreurs de frappe). Ngira ndadukosore:
  "Umugab’aravyaza ikibamba atakibanguriye
  "Nta wubur’ic’atinya n’umurir’utiny’amazi
  "Nyina w’umuntu ni Gasato gahish’amahere
  "Uwamy’akuruta akurusha n’imva
  "Uwutakuriy’imvanda ntukamury’imvi

  Reka nongereko n’iyi ngo

  "Iy’ikuburiye ntikurya
  "Umubiri ubir’akabi
  "Urota nabi bukarinda buca
  "Induru ntiganz’ingoma
  "Ingom’iganzwa n’amashi
  "Akarut’akandi karakamira
  "Uguharira cane gutera guhanyuka
  "Amategeko aremera nk’amabuye
  "Ibuye riba rito ntiriba ritoto
  "Umukecuru yashikuye igikoba kimukubita ku nkingi ati: " Nakurya ntitwarwana"
  "Agakecuru kahimvy’umwaka kamanik’akaguru mw’ikoma kati" Minsi nc’ukuboko"
  "Amaguru yitangira ku buriri agatahira mu mirambizo
  "Agakuru ntigakur’ubusa
  "Ingurube nkuru ishibuz’umuteg’umunwa
  "Amazi iy’abaye make aharirwa impfizi
  "Ukuvuga ntigukur’akanka
  "Vuga numve aruta Kora ndabe
  "Buraca bugacan’ayandi
  "N’uwuhigimye aba avuze
  "Utambir’umutwar’atagushaka akakwit’umusazi
  "Nta wury’inzoka ngw’ananirwe n’umurizo
  "Wokora munyo worangirizay’ukuboko
  "Woj’i Gisha woshika yo
  "Umubandwa apfan’ibanga
  "Wotukw’amahembe woyagendera
  "Iyamye yabira yabiza n’umuguta

  Murakoze!

 • Umusi wa rwo Rusake ntibika
  Amavy’aza kugukora ntakoroka
  Amenyo meza ntabuz’akanwa kubora
  Ubwenge bweng’amango
  Umutware ntab’umwana
  Umutindi arot’ic’ababaye
  Intango y’ubuhanza n’amasoso
  Ijisho ry’umuvyeyi ribaga rihitamwo
  Nyokobukwe aragukunda ntakwabira
  Kiribwa n’ibanga
  Ibanga ribangirw’ingata
  Mbandirw’ibanga simbandigw’imvuzo
  Uwucikiye ntahish’amabere
  Akazi k’i bwami kic’uwicaye
  Ruca ku mugufi
  Urwambariza mukaso rugatwara nyoko
  Umuzimu urira ku muzima
  Umuvyara akwenda muyaga
  Amagara n’amaz’aseseka ntibayore
  Wib’uhetse ukaba ubwiriza uwuri mu mugongo
  Uramundamukiriza ntamar’inkumbu
  Utubiri tuvuran’ubupfu
  Wigir’igisindu, imbwa zikakunyako
  Ubura kugarur’impene ikiri hafi yamara kureng’umutumba ukabira nkayo
  Umugore atanwa abana ntatanw’ibigega
  Indahiro mbi ntigwaza mu nda
  Umwana bamubwiye bati kubit’umwansi, akubit’uwo basangira
  Igicaniro c’umubanyi catanze ic’i bwami kwaka
  Ah’itunga ryiriwe siho rirara
  Igihugu ntikib’impfuyi
  Hapf’umugabo ntihapf’abagabo
  Nkunde kurya yameze zibiri
  Nkunda kurya yariy’agafyera kamumen’itama
  Isazi ikunda mu nyo ikahandur’uruhumyi
  Ic’umugabo akora nico kimukora
  Aho umugabo akenze arahaherekezwa
  Umugabo apfa nk’umugabo
  Uvyara nabi ugatukwa n’abakwe
  Urya nk’inka ugapfa nk’imbwa
  Nabukwe wa narunyonga yagiz’ati; Nzogera ya Runyonga, ah’izocir’urwev’izovuga, Narunyong’ati: "Naw’ihigish’uwawe"
  Mu mahor’umuhor’uramwa
  Amaso y’uwundi ntakurabir’umwami
  Zirakamwa ntizibuz’abahwera
  Akayago ka cane kavamw’ubushirasoni
  Wenda nab’ugata arik’uvyara nabi ntuta
  Agatemere gatubitse gater’amakenga
  Umanik’agatu wicaye mu kukamanur’ugahaguruka
  Bapfan’iki barutwa n’ico bamariraniye
  Intebe irutwa n’intemere
  Ivyanse mu mashi bashira mu migere
  Ukunda ikitagukunda ikabar’imvur’igwa mw’ishamba
  Inkuba zibiri ntizisangir’igicu
  Ntawushak’itek’atekeye mu vyatsi

 • ba sokuru bariyuvira pe!!

 • Ndashimiye Cane Basokuru Bo Badusigiye Imyibutsa Kandi Nifuza Ko Twokwama Tuyigendera

 • Ndashimye cane bimwe bivuye kumutima kuciyimviro mwagize co kudushiririra imyibutsa kurubuga. Mbe imigani yoyo kurubuga ntiyoshora kuboneka?

 • Iyi Nkuru Ihanura Nacanecane Ugwaruka Ukuntu Bokwigenza Ningene Bokubaha Ababsumba.Irabigisha Nuburyo Boshobor Kwitunga Mubuzima.

 • NI VYIZA CANE KWIGISHANYA.NANJ HING NTERR GATO.
  1.UWANKA IMIRIZO Y’INKENDE YIRINDA GUTAMBANA NAZO 2.UMWANA W’INKWARE NTIYUZURA ISAHO NYINA IBIRI MUNSI 3.UWIMANA IHAY YIGIR’ UMUHINGA 4.AKEBO KARUMIJE GATEY AMAKENGA 5.USURANISAVU UKANYA MUMPUZU 6.INDARANDIY NIW MUGABO 7.UBWENG BW’UMW NISAHO ITOBOTS.8.INKONO MUKWANKA IRAVA.IYIGANK YIMY’IZINDI ZIBONA.9.IZANYABUTINDI ZAMAZW N’UMUGR W’ISAZI.10.IGITI KIRAKURIRA MUBABAJI.11.NTARUPFU RUBURA UMURIZO.12.NYENIMANA AVUMBIKISHA IRENGA.MURAKOZ

 • nanje rekanuhire .,...basekabatikwije yavyaye ndabakwaje. wanka ibisura ukoronka ibinya. .ntawanka kwonkanyina mgwarinamahere. inyenda mkwende ivamukiyago.ubugonba bwima ubundi bwimurutse.ibisangiye ikibi birasabiranira.gato karakura.

 • Ndashimye kumyibutsa mwatubwiye none ntayindi myibutsa mwozotubwira tukazobandanya tuja turamya utuntu nutundi?

 • nyeni Mana avumbikisha irenga

 • NDAFISE ICIYUMVIRO: Kuki hatoba ishirahamwe ryegeranya abatama nka twebwe tuzi imigani n’ibindi bintu vya kera, bikandikwa, bikabikwa kugira ngo abana n’abuzukuruza bacu baze babisigarane. Nk’ubu turafise imvyino nyinshi zatambwa n’abakera, imvyino zo kujana abageni, zo kuremesha akazi, n’inkino nyinshi twabonye ariko ziriko zirazimangana rwose mu gihugu. Muvyumva gute mweho?

 • Murakoz Kutwibutsa Kahise K’igihugu Cacu

 • Ndabashimiye .

  Nanje ndababwire dutanu.

  1. Imende yarihuse ihushumwobo
  2. Inka yaguye mumanga izirikibingo
  3. Amenyo araryana kandi yera.
  .

 • Muhe agaciro ururimi rwacu nakare ruranga igihugu cacu bigatuma Uburundi bumenyekana no mumahanga.

  1.Uwushaka urume y’isiba imbere:bivugako umuntu arya ico yitumye.vyose birashoboka kandi birakunda ntakitabaho.

 • Nimudufashe Guteza Imbere ururimi gwacu gw’ikurundi rumenyekanehose.Nakare Nirworuranga Igihugucacu

 • None kwimigani yakera yatwigisha vyishi kand kera nkaba mbona barakoresha amategeko yimigenzo ubuho habuze iki kugira ubu indero y’ikirundi yitabweho?

 • Nukura agacitsi kakera kavumbik umuriro nukur ni bon kub hari imyibutsa muduh kurubuga ok mer6

Un message, un commentaire ?


ANDIKA ICIYUMVIRO CAWE KURI IYI NKURU

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKWA RY’ICIYUMVIRO CAWE:
Ntiwandike ibitajanye n’iyi nkuru, ibitutsi, ivyararaza uwundi canke ibicanishamwo, ntiwandike ibiteye isoni.
Andika email yawe aho vyagenewe. Iciyumviro cawe kija ahabona ari uko camaze gusuzumwa na IGIHE.bi.
Ibi bidakurikijwe, iciyumviro cawe gishobora kutaja ahabona canke kigafutwa, murakoze.